Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Φορολογικές-Ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις Απριλίου 2016

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
- Τέλος παρεπιδημούντων επί εσόδων campings, ενοικιαζομένων δωματίων για μη υπόχρεους ΦΠΑ περιόδου Μαρτίου 2016
- Τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης-εστιατορίων, καντινών κ.λπ. πλην αυτών που δραστηριοποιούνται εντός καζίνο για μη υπόχρεους ΦΠΑ περιόδου Μαρτίου 2016

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
- Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
- Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων (ΠΟΛ 1271/2013)
- Υποβολή τιμολογίων που εκδόθηκαν από εκμεταλλευτές σφαγείων το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2016
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
- Δήλωση απόδοσης ειδικού τέλους παιγνίων 0,05 λεπτών ανά στήλη για κάθε παίγνιο της ΟΠΑΠ ΑΕ, μηνός Φεβρουαρίου 2016 (ΠΟΛ 1001/2016)
20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
- Υποβολή ημερολογίου διαφημίσεων προηγούμενου μήνα (ΠΟΛ 1238/1996)
- Υποβολή στις Δ.Ο.Υ. συμφωνητικών μεταξύ επιτηδευματιών, που καταρτίστηκαν το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016 (Έγγρ. Υπ. Οικ. ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015)
- Τέλος παρεπιδημούντων επί εσόδων campings, ενοικιαζομένων δωματίων για μη υπόχρεους ΦΠΑ περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
- Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας (Ν. 3833/2010, ΠΟΛ 1107/2010)
- Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ (ΠΟΛ 1098/2006, ΠΟΛ 1127/2009)
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα περιόδου Φεβρουαρίου (Ν. 4172/2013,ΠΟΛ 1011/2014ΠΟΛ 1012/2014)
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
- Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Μαρτίου (ΠΟΛ 1107/2014ΠΟΛ 1108/2014 & ΠΟΛ 1043/2015)
- Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία Ιανουαρίου-Μαρτίου (ΠΟΛ 1108/2014)
- Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE (ΠΟΛ 1176/1995)
- Τέλος παρεπιδημούντων επί εσόδων campings, ενοικιαζομένων δωματίων για υπόχρεους ΦΠΑ περιόδου Μαρτίου 2016
- Τέλος παρεπιδημούντων επί εσόδων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μηνός Μαρτίου 2016
- Τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης-εστιατορίων, καντινών κ.λπ. πλην αυτών που δραστηριοποιούνται εντός καζίνο για υπόχρεους ΦΠΑ περιόδου Μαρτίου 2016
4 ΜΑΪΟΥ 2016
Σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013-άρθρο 67 η 30η Απριλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων
Δεδομένου ότι ακόμα δεν έχει ανοίξει το σύστημα, αναμένουμε παράταση
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ Μαρτίου 2016 για Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ΑΜΕ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ Μαρτίου 2016 για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων Μαρτίου ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α' και β' βαθμού μηνός Φεβρουαρίου 2016 ηλεκτρονικά
- Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου Ιανουαρίου 2016 (Ν. 4172/2013-ΠΟΛ 1049/2014-ΠΟΛ 1217/2014)
- Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα περιόδου Ιανουαρίου 2016 (Ν. 4172/2013ΠΟΛ 1048/2014)
- Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών περιόδου Ιανουαρίου 2016 (Ν. 4172/2013 & ΠΟΛ 1028/2014)
Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους περιόδου Ιανουαρίου 2016 (ΠΟΛ 1031/2014)
- Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων περιόδου Ιανουαρίου 2016 (Ν. 4172/2013ΠΟΛ 1027/2014 & ΠΟΛ 1120/2014)
- Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (Ν.3775/2009, ΠΟΛ 1102/2009 & ΠΟΛ 1117/2009)
- Υποβολή τριμηνιαίων συγκεντρωτικών καταστλασεων πελατών-προμηθευτών Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016 (ΠΟΛ 1022/2014)-Υπενθυμίζουμε ότι για το ημερολογιακό έτος 2015, οι καταστάσεις υποβάλλονται μέχρι και 30/09/2016, ενώ η τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση των αποκλίσεων υποβάλλεται μέχρι και 30/11/2016 (ΠΟΛ 1240/2015)
- Κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών (Ν. 4174/2013-άρθρο 21, ΠΟΛ 1142/2015)
ΣΧΟΛΙΟ
Υπενθυμίζουμε στους συνδρομητές μας ότι κάθε μήνα υπάρχουν και ορισμένες υποχρεώσεις, οι οποίες δημιουργούνται:
- Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής ακίνητης περιουσίας προχωρά σε αρχική ή τροποποιητική μίσθωση, που πρέπει να δηλωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου της αλλαγής μήνα (ΠΟΛ 1013/2014)
- Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο πραγματοποιήσει ενδοκοινοτική απόκτηση μεταφορικού μέσου, οπότε υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή περιοδική δήλωση για την καταβολή του φόρου από τη στιγμή που αυτός έγινε απαιτητός έως την 10η ημέρα του επόμενου μήνα και πριν την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας (Ν. 2859/2000-Κώδικας Φ.Π.Α., άρθρο 38)
Συντακτική Ομάδα Oenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα των άρθρων.

Εμείς απλά τα παρουσιάζουμε και η αξιολόγησή τους επαφίεται στην κρίση του αναγνώστη.

Αποποιούμαστε κάθε νομικής ευθύνης για την ακρίβεια των γραφομένων σε άλλα ιστολόγια ή ιστοσελίδες.